2012/01/18

νέα χρόνια πολλά [;] χρόνια

έτσι απλά________________________
δεκαοχτώ ιανουάριους μετά