2012/01/18

νέα χρόνια πολλά [;] χρόνια

έτσι απλά



________________________
δεκαοχτώ ιανουάριους μετά