2010/02/27

_|_

2010/02/19

Ίσως

μείνε
για όσο ο ήχος σωπάσει
βυθιζόμενος
σε κάθε χορδή
φοβάμαι ίσως πλέον
προσπαθώντας να μεταφράσω μία αισιοδοξία
σε ίσως ένα
συνηθίσαμε
τον θάνατο
κάθε αδέσποτης σφαίρας
τς τς τς
κρίμα
ξεχνώντας
ένα σπασμένο κλαδί
σε χώμα να βάλουμε
που ίσως
τς τς τς
να ανθίσει
φοβάμαι
όταν ίσως φοβηθώ
και τρέξω προς
σφαίρες
αδέσποτες
φοβάμαι
που συνηθίζουμε
μ ε ί ν ε
για όσο άνθος
ίσως
να ανθίσει
να σωπάσω χαμογελώ
για όσο άνθος
ίσως

2010/02/09

Φτερόσπορκα

και το μόνο που ήθελα. να πετάξω ήθελα. εικόνες να δω. νοιώσω. γευτώ. βυθιστώ. ίδιες. διαφορετικές. γωνία διαφορετική. ευθεία διαφορετική. οπτικές. τρίγωνες. τετράγωνες. πολύγωνες. ευθείες.
στιγμές που ανακαλύπτεις. στιγμές που μελαγχολείς. στιγμές που αισιοδοξείς. στιγμές που φανερά κρύβεσαι. μοιάζει.
πετάς. χαμογελάς. ίδια. διαφορετικά. στις διαδρομές που αφήνεις. στις διαδρομές που ποτέ δεν περπάτησες. και ποτέ ίσως να μην περπατήσεις. μα τόσο θα ήθελες εκεί. να εκφράζεσαι. επιπλέοντας βυθιζόμενος. με ήχους. με λέξεις. με εικόνες. με κίνηση.
στις διαδρομές που βρίσκεις.
και το μόνο που ήθελα. να πετάξω ήθελα.
σε όλα αυτά που στιγμές. όλα αυτά που στιγμές.
και ασφυκτικά μοιάζουν να είναι.
σαν περπατάς το εδώ. ακολουθώντας ένα εκεί.
και το μόνο που να κάνεις μπορείς. σπόρους να σκορπίζεις. σε χώμα. βρεγμένο. στεγνό. υγρό. σκαλισμένο. ανακατεμένο.
χωρίς σχέδιο. χωρίς λογική. να σκορπίζεις. απλά. έτσι απλά. στα απλά.
αναμένοντας. όλα αυτά. με όλα αυτά. που εμφανίστηκαν. που εμφανίζονται. που θα εμφανιστούν. που ποτέ δεν θα βγουν. θα χαθούν. θα βρεθούν. θα ανακαλυφθούν.
και το μόνο που έκανα. να κάνω αυτό που ήθελα έκανα. πέταξα. σε ήχους. σε λέξεις. σε εικόνες. με κίνηση χωρίς.
και το μόνο που έκανα. να πετάξω αυτό που να κάνω ήθελα.
σπόρους σε χώμα έκρυψα.

2010/02/02

Το Μετά Δύο

δεν σε φοβΑμαι [και] εσΕνα . σου χαμογελΩ . ευκαρΙου . ανΑσας δευτερΟλεπτο . χρονιΕς καλΥτερες . στιγμΕς καλΕς αληθινΕς . τΕσσερις δεκΑδες . ευθεΙες τελικΕς . λΙγο ακόμα . λΙγο απ' Ολα . συναντΗσεις . κοστοΥμι . γΕλ[ι]Α . συρτΑρια . με βΥθισμα χωρΙς . με Υφασμα χωρΙς . χαρτιΑ . ελευθερΩνοντας . παρΑ . ν[ο]Ηματα . φΥλλα . σημασΙες . σκιΕς . φωτΑκια . σελΙδες λευκΕς . μπλουζΑκια . φθορΑ . [επι]πλΕοντας . γιοΥκα . πετΩντας . δυνΑμωνε στο πΕρασμα . γεμΙζοντας . Ετσι απλΑ . εικΟνες αντιπροσωπευτικΕς . τΕσσερα πΕντε ΕξΙ . μΕτρα πΕρνα . χορεΥοντας . χειροκρΟτημα . απορροφΩντας . σημΑδια . διαρκΩς . τΕσσερα δΥο . να εΙσαι εδΩ . να φροντΙζεις . να κοιτΑς . προσδιορΙζοντας . απτΑ . προπΟσεις . μεγΑλες ημΕρες . πληρΟτητες . μικρΟκοσμοι . μπλοΥμ . σοΥτ . μποΥμ . ξοΥτ . ζοΥμ . γοΥφ . οΥφ . χοΥφτα . χρΩματα . γαλΗνια . το μετΑ . λΕξη . δεν σε φοβΑμαι εσΕνα . κΑτι Ετυχε . κονσΕρβα . γεια μας . νους . κΟκκος . με χαμΟγελο . με θΥμηση . με βλΕμμα . με ανΑσα . με φΩς . με τΙτλο . κουτΙ . ισορροπΙες . ροζ γραβΑτα . βΗματα . νΕα απΟ κΑποιο διΑφανο Αστρο . φου . του νοΗματος το παιχνιδΙζειν . του φωτΟς το παιχνιδΙζειν . του ψΕματος το παιχνιδΙζειν . δευτερΟλεπτο . σταμΑτα . διαρροΗ . θα 'πρεπε . αμπελΟφυλλων το παιχνιδΙζειν . ακΟμα . ερωτΗσεων το παιχνιδΙζειν . [εκ]φρΑσεων το παιχνιδΙζειν . μεΙζων δε τοΥτων . παρΑ μΟνο . θα . διΟτι; . βΟλτα . ραντεβοΥ . τΙ; . φΕρελπις . αποτΥπωμα . πευκοβελΟνες . 11ο ταξΙδι . πρΙν τΩρα μετΑ . μακΕτες φρΙσμπι . καλΟ μΗνα . τΕντωμα . οδΟς . ολαΥτιο . πΕντε κατοστΑρικα . μπΟλντ . εισπνοΗ εκπνοΗ . αριστερΑ πΑνω . μπΟινγκ μπΟινγΚ . παπΑ . μεΙνε . βασΙλης . δΕκα συν μΙα το παιχνιδΙζειν . της ντισκοτΕκ το παιχνιδΙζειν . μπΕστ εφ εμ . κατΑσταση φ(λ)Αιτ . ξΕρω . Οβερ δε χιλ . 78.17 . της αλΗθειας το παιχνιδΙζειν . οπΑλιο . τΕσσερα Ενα . 1ο ταξΙδι . τακ τοκ τακ τοκ . του επΙλογου το παιχνιδΙζειν . στιγμΗ . τα λΕμε αΥριο . βελΟνια . του ιδιΟχειρου το παιχνιδΙζειν . μπΕντζαμιν . |||\/ . 10ο ταξΙδι . ...που εΙναι ανΑσταση... . sacrIfIce . 9ο ταξΙδι . σιωπΗ . ταξΙδι . βουυοβ . της ανΑκρισης το παιχνιδΙζειν . υπερρεαλισμοΥ το παινχιδΙζειν . των κορδονΙων το ασπρΙζειν . 7ο ταξΙδι . του υποδΗματος το παιχνιδΙζειν . ανυπολΟγιστα . περιοδικΟ . φσσςςςτ εισΕπνευσες . δυο ζεΥγη χεΙλη . των ταξιδΙων το υστερΟγραφο . 3ο ταξΙδι . ζωΗς απλΟτητα . του τυχαΙου το παιχνιδΙζειν . μΗνυμα Αμεσο . 4ο ταξΙδι . πΟλη ηλΙου . ανακοΙνωση 24η . παλινδρΟμηση . πνοΗς θρυμμΑτισμα . 5ο ταξΙδι . ναι Οχι ναι ναι . cantAra . ανθοβριθΗς . χαραματιΑ . ανακοΙνωση 19η . 2ο ταξΙδι . αναμονΗ ελπιδοφΟρος . των εφτΑ πλην το παιχνιδΙζειν . της επιφΑνειας το παιχνιδΙζειν . η ενΕργεια του παιχνιδΙζειν . μυρΙζεις ωραΙα . επΟμενο . διΑφανο . με δΥο μπι . Ασπρο . αντΙσταση μΕγιστη . αντΙσταση περισσΟτερη . αντΙσταση . αριθμΟς . 8ο ταξΙδι . φωτεινΗ κουκΙδα . i gær . 6ο ταξΙδι . πΑρει . δΑχτυλα . εγκΕφαλος . αυλΗ . λΑμψη . ηλεκτρονικΗ κΑλμα . Οταν πρΑγματα εκρΗγνυνται . το τΩρα
δύο μετά
στα τώρα
των πριν
για τα πριν τα τώρα τα μετά
με όποια περιτυλίγματα
σε όποιες διαδρομές
στιγμές δύο
του τώρα
στο μετά
του χθες του σήμερα του αύριο
και τι μένει;
μοιράζουμε
μοιραζόμαστε
με όποια περιτύλιγμα
σε όποιες διαδρομή
με όποιες λέξη
με όποιους ήχο
σε όποιες σιωπή
σε όποιες θόρυβο
με όποιες εικόνα
με κάθε χαμόγελα
με κάθε χαμόγελα χωρίς
σε κάθε στιγμές
με όποιες στιγμές
με κάθε χρώμα
μένοντας
με αυτό που τελικά
σε αυτό που τελικά
αξίζει
στην αλήθεια
μίας αλήθειας
ενός συναισθήματος